• Czcionka:
  • A
  • A+
  • A++
  • ikona resetu interlinii
  • ikona większej interlinii+
  • Kontrast:
  • ikona włączania kontrastu
  • ikona wyłączania kontrastu
  • Mapa strony:
  • ikona mapa strony

Zasady funkcjonowania Zespołu Szkół nr 40 im. Stefana Starzyńskiego w Warszawie od 1 września 2020 r.
w sytuacji trwającej pandemii Covid-19

Szanowni Państwo Rodzice, Uczniowie i Pracownicy Szkoły,

w warunkach trwania zagrożenia epidemicznego Zespół Szkół nr 40 stosuje się do wytycznych MEN www.gov.pl/web/edukacja/bezpieczny-powrot-do-szkol-działania-men-w-organizacji-roku-szkolego-20202021-w-warunkach-epidemii oraz realizuje Procedurę organizacji pracy szkół/placówek prowadzonych przez m. st. Warszawę od 1 września 2020 r. i postępowania prewencyjnego pracowników oraz rodziców/opiekunów prawnych w czasie zagrożenia epidemicznego opracowaną przez Urząd M. Stołecznego Warszawy http://edukacja.warszawa.pl/sites/edukacja/files/procedura-organizacji-pracy-szkol-placowek.pdf .

Zgodnie z wytycznymi MEN rok szkolny 2020/2021 rozpocznie się w Zespole Szkół nr 40 nauczaniem tradycyjnym (stacjonarnym), przy zachowaniu ścisłego reżimu sanitarnego.

Jednak w przypadku wystąpienia w szkole zagrożenia epidemicznego lub zaistnienia jednej z opisanych poniżej okoliczności, po uzyskaniu pozytywnej opinii państwowego Powiatowego Inspektora Sanitarnego i za zgodą organu prowadzącego, Dyrektor szkoły częściowo lub w całości zawiesi stacjonarną pracę szkoły i wprowadzi wariant nauczania hybrydowego (mieszanego) lub wyłącznie zdalnego.

Nauczyciele, uczniowie i rodzice będą każdorazowo informowani o nowych przepisach i procedurach z co najmniej 3-dniowym wyprzedzeniem (poza sytuacjami nagłymi) za pośrednictwem dziennika elektronicznego Librus.

Rodzice są zobowiązani do 3 września br. zaktualizować swoje dane kontaktowe (telefony, adresy elektroniczne), bezzwłocznie informować każdej zmianie w wychowawcę klasy, a także regularnie odczytywać wiadomości przekazywane Librusem.

Wychowawcy klas są zobowiązani do zadbania o skuteczną komunikację ze wszystkimi rodzicami swoich klas. Przypadki braku możliwości szybkiego (telefonicznego lub/i elektronicznego) porozumienia z rodzicem należy bezzwłocznie zgłosić Dyrektorowi szkoły.

I. Organizacja nauczania tradycyjnego
Od dnia 1 września 2020 r. obowiązywać będą procedury dotyczące zachowania restrykcji sanitarnych i dystansu społecznego we wszystkich sektorach funkcjonowania szkoły.

1. Reżim sanitarny
a. Do szkoły może uczęszczać wyłącznie uczeń bez objawów chorobowych sugerujących infekcję dróg               oddechowych oraz uczeń, którego domownicy nie przebywają na kwarantannie.
b. Rodzice i inne osoby dorosłe będą wpuszczane na teren szkoły tylko w wyjątkowych i uzasadnionych przypadkach.
c. Żadna z osób wchodzących do budynku nie może mieć objawów chorobowych. Wszyscy – muszą mieć założone maseczki zakrywające nos i usta, mogą to również być przyłbice. Wszyscy wchodzący do budynku dezynfekują ręce przy wejściu, a w budynku zachowują dystans społeczny.
d. Uczniowie wchodzą do szkoły trzema różnymi wejściami (uczniowie klas 1A, 1TI, 2TPI, 2TPJ, 2TPK. 2PA, 2PB, 2 PC – wejście główne; uczniowie klas 2TGI, 2TGJ, 2TGK. 2TGE, 2GA, 2GB. 2GC – wejście boczne; klasy 4TI, 4TO, 3TI, 3TO, 3A, 3B – wejście przy sali gimnastycznej).
e. Przy wejściach do szkoły będzie mierzona temperatura osób wchodzących. Uczeń/nauczyciel/pracownik lub inna osoba wchodząca do budynku, któremu termometr wskaże 37,5° C lub więcej nie będzie wpuszczony do środka. Do budynku nie będzie również wpuszczony uczeń/pracownik/rodzic bez maseczki/przyłbicy.
f. W przypadku niewpuszczenia do budynku ucznia, który przyszedł do szkoły, pracownik szkoły, który obsługuje  pomiar temperatury notuje imię i nazwisko dziecka oraz powód niewpuszczenia go do budynku(podwyższona temperatura, brak maseczki). Informacje te przekazuje po godzinie 8.30 do sekretariatu szkoły. O fakcie niewpuszczenia ucznia do szkoły zostaje powiadomiony rodzic dziecka.
g. Bez maseczek uczniowie mogą przebywać jedynie w swoich klasach, a nauczyciele – w pokoju nauczycielskim i w salach lekcyjnych w trakcie prowadzenia lekcji. Uczniowie i pracownicy zakładają maseczki, przyłbice przy każdorazowym wyjściu ze swojej klasy do ogólnodostępnych szkolnych przestrzeni zamkniętych (szatnie, korytarze, toalety itp.).
h. Każdy uczeń musi mieć w plecaku zapasową maseczkę. Nie jest dozwolone „pożyczanie” maseczki od kolegi/koleżanki.
i. Maseczkę znalezioną np. na korytarzu szkolnym czy w toalecie pracownik szkoły wyrzuca kosza, po czym dezynfekuje lub dokładnie myje ręce.
j.Pojemniki z płynem dezynfekującym umieszczone są przy każdym wejściu do budynku, a także w każdej sali lekcyjnej, w szatni, w pokoju nauczycielskim, w toaletach znajduje się mydło.
k. Obowiązuje wietrzenie sal lekcyjnych na każdej przerwie oraz w połowie każdej lekcji.
l. Po zakończeniu każdego dnia szkolnego, wszystkie ławki i krzesła będą dezynfekowane. Klamki i uchwyty – również w ciągu trwania zajęć dydaktycznych.
m.W przypadku złego samopoczucia ucznia na lekcji, nauczyciel prosi woźną o wezwanie pielęgniarki lub o zawiadomienie sekretariatu szkoły i zostaje odizolowany od grupy.
n. W szkole jest wydzielone pomieszczenie izolatorium, do którego trafi osoba (uczeń lub pracownik) z objawami mogącymi wskazywać na infekcję dróg oddechowych. W przypadku ucznia, o tym fakcie zostaną niezwłocznie powiadomieni rodzice.
o. Obszar, w którym poruszał się uczeń/pracownik szkoły/rodzic wykazujący objawy zakażenia zostanie poddany gruntownemu sprzątaniu i dezynfekcji.
p. Po odebraniu ze szkoły dziecka z objawami chorobowymi, rodzic ma obowiązek telefonicznie poinformować dyrektora szkoły (telefon do sekretariatu) o wyniku badania ucznia przez lekarza.
q. Rodzic informuje również natychmiast dyrektora szkoły o każdym przypadku poddania rodziny kwarantannie lub o pozytywnym wyniku testu w rodzinie.
r. Dyrektor szkoły informuje bezzwłocznie organ prowadzący (Burmistrza Dzielnicy) i Inspektora Sanitarnego o podejrzeniu zakażenia ucznia lub członka jego rodziny.

2. Organizacja zajęć dydaktycznych i przerw śródlekcyjnych
a. Zajęcia dydaktyczne dla poszczególnych oddziałów prowadzone będą w jednej i tej samej sali, poza zajęciami specjalistycznymi i zawodowymi (np. informatyka, WF). W salach każdemu uczniowi przypisane będzie jedno, miejsce przy stoliku.
b. Nauczyciele pełniący dyżury na przerwach zwrócą szczególną uwagę na niedopuszczanie do gromadzenia się większej liczby uczniów w jednym miejscu oraz do mieszania się uczniów z różnych klas.
c. Przez pierwsze tygodnie trwania edukacji stacjonarnej specjalną opieką wychowawców i nauczycieli zostaną objęci uczniowie klas pierwszych, by umożliwić jak najszybszą integrację zespołów klasowych oraz by przygotować uczniów na przypadek ewentualnej nauki zdalnej.
d. Uczniowie nie mogą przynosić do szkoły zbędnych przedmiotów, ani wymieniać się przyborami szkolnymi, podręcznikami i innymi przedmiotami między sobą.

3. Szatnie
a. Nauczyciel i pracownicy szkoły będą się starali ograniczać do minimum liczbę uczniów przebywających jednocześnie w pomieszczeniach z szafkami uczniowskimi.
b. Przy wejściu do szatni umieszczony jest środek do dezynfekcji rąk.

4. Zajęcia sportowe
a. Maksymalnie dużo zajęć sportowych prowadzonych będzie na boisku szkolnym i na powietrzu.
b. Na lekcjach WF-u nie są dozwolone sporty kontaktowe.
c. Podłoga w sali gimnastycznej oraz przybory do ćwiczeń (piłki, skakanki, obręcze itp.) po zajęciach będą myte detergentem lub dezynfekowane.

5. Wydawanie obiadów
a. Wprowadza się godziny obiadowe, w czasie których klasy sportowe jedzą obiad ( w dwóch salach).
b. Spożywając posiłek dzieci siedzą przy stole z kolegami ze swojej klasy.
c. Ze stolików są usunięte wszystkie dodatkowe przedmioty.

6. Biblioteka szkolna
a. Uczniowie i nauczyciele mogą korzystać z biblioteki szkolnej z zachowaniem odpowiedniego dystansu(jedna osoba).
b. Obowiązuje okres 2 dni kwarantanny dla książek i innych materiałów przechowywanych w bibliotece.

Szczegółowe procedury zostaną umieszczone na stronie internetowej szkoły w dniu 31 sierpnia 2020 r.

Dyrektor Zespołu Szkół nr 40
Beata Doroś-Woźniak

Przekierowanie na stronÄ™ Facebook