Wewnątrzszkolny System Doradztwa Zawodowego w Zespole Szkół nr 40

Podstawa prawna:  
Ustawa o systemie oświaty z dnia 07.09.1991 r (Dz. U. z 2004 r z późniejszymi zmianami)
Rozporządzenie MEN z dnia 21.05. 2001 w sprawie ramowych statutów (Dz. U. z 2001 nr61,poz. 624 ze zm.)
Rozporządzenie MENiS z dnia 17.11.2010 r w sprawie szczegółowych zasad działania publicznych poradni psychologiczno – pedagogicznych,
Rozporządzenie MEN z dnia 30.04 2013r w sprawie zasad udzielania i organizowania pomocy psychologiczno – pedagogicznej w szkołach i placówkach  ( Dz. U. nr 228 poz. 532 z 2013r)

Osoby odpowiedzialne za realizację WSDZ :
dyrektor szkoły;
nauczyciel  pełniący funkcję koordynatora ds. doradztwa zawodowego;
Osoby współuczestniczące w działaniach :
pedagog szkolny;
wychowawcy klas;
bibliotekarze;
nauczyciel przedsiębiorczości;
instytucje zajmujące się kształtowaniem kariery zawodowej (Poradnie Psychologiczno – Pedagogiczne (PPP), Krajowy Ośrodek Wspierania Edukacji Zawodowej i Ustawicznej (KOWEZiU)  Zakłady Doskonalenia Zawodowego (ZDZ), prywatne firmy i instytucje szkoleniowe, przedstawiciele firm i przedsiębiorcy, itp.)

Cele szkolnego doradztwa zawodowego:
Wewnątrzszkolny System Doradztwa Zawodowego obejmuje ogół działań podejmowanych przez szkołę w celu przygotowania uczniów do wyboru zawodu, poziomu i kierunku kształcenia. Celem Wewnątrzszkolnego Systemu Doradztwa Zawodowego jest:
Przygotowanie ucznia do roli pracownika.
Przygotowanie rodziców do efektywnego wspierania dzieci w podejmowaniu decyzji edukacyjnych i zawodowych.
Pomoc nauczycielom w realizacji w ramach lekcji przedmiotowych, tematów związanych z wyborem zawodu.
Wspieranie działań szkoły mających na celu optymalny rozwój edukacyjny                      i zawodowy uczniów.
Systematyczne diagnozowanie zapotrzebowania uczniów na informacje.
Pomoc uczniom w planowaniu kształcenia i kariery zawodowej.
Gromadzenie, aktualizacja i udostępnianie informacji edukacyjnych i zawodowych
Udzielanie indywidualnych porad edukacyjnych i zawodowych uczniom i ich rodzicom.
Prowadzenie grupowych zajęć aktywizujących, przygotowujących uczniów do świadomego planowania kariery i podjęcia pracy zawodowej.
Kierowanie, w sprawach trudnych, do specjalistów: doradców zawodowych                 w poradniach psychologiczno-pedagogicznych i urzędach pracy, lekarzy itp.
Koordynowanie działalności informacyjno-doradczej szkoły.
Współpraca z Radą Pedagogiczną w zakresie: tworzenia i zapewnienia ciągłości działań wewnątrzszkolnego systemu doradztwa, zgodnie ze statutem szkoły oraz realizacji zadań z zakresu przygotowania uczniów do wyboru drogi zawodowej zgodnie z programem wychowawczym szkoły.
Wzbogacanie warsztatu pracy o nowoczesne środki przekazu informacji (Internet, CD, wideo).
Współpraca z instytucjami wspierającymi wewnątrzszkolny system doradztwa.
Identyfikację potrzeb i dostosowanie oferty edukacyjnej placówki do zmian na rynku pracy;
Monitorowanie losów absolwentów

Wewnątrzszkolny system doradztwa zawodowego w ramach pracy z uczniami obejmuje:
poznawanie siebie,
autodiagnozę preferencji i zainteresowań zawodowych, poznawanie zawodów,
analizę potrzeb rynku pracy i możliwości zatrudnienia na lokalnym, krajowym               i międzynarodowym rynku pracy,
udzielanie informacji edukacyjnej i zawodowej,
pomoc w planowaniu rozwoju zawodowego,
konfrontowanie samooceny uczniów z wymaganiami zawodów,
pomoc w poszerzaniu wiedzy ogólnej i budowaniu kolejnych etapów rozwoju edukacyjno-zawodowego,
przedstawienie możliwości nabywania kwalifikacji zawodowych w trakcie nauki          w szkole,
określenie zgodności predyspozycji uczniów z realizowanym kierunkiem kształcenia,
wskazywanie możliwości uzyskania kwalifikacji zawodowych w systemie poza oświatowym,
poruszanie się na rynku pracy (poszukiwanie i utrzymywanie pracy oraz radzenie sobie w sytuacjach trudnych: poszukiwanie pierwszej pracy, bezrobocie, mobilność zawodowa, ograniczenia zdrowotne),
przygotowanie do samodzielności w trudnych sytuacjach życiowych: egzamin, poszukiwanie pracy, podjęcie roli pracownika, zmiana zawodu, adaptacja do nowych warunków, bezrobocie,
udzielanie informacji dotyczącej wpływu rynku pracy na planowanie kariery, obejmujące: zapotrzebowanie na pracowników w różnych branżach w ostatnich latach, cechy dobrego pracownika oczekiwane przez pracodawców,
kształtowanie umiejętności świadomego wyboru i poszukiwania pracy,
kształtowanie umiejętności planowania dalszego rozwoju edukacyjno-zawodowego     i kontynuacji nauki w szkołach wyższych, szkołach policealnych lub w systemie kształcenia ustawicznego.

Program doradztwa zawodowego:

Klasy pierwsze: Jaki jestem?

Celem jest stworzenie uczniom warunków do lepszego poznania siebie i odpowiedzi m.in. na pytania:
Co najbardziej lubię robić?
Co mnie naprawdę pasjonuje?
W jakich sytuacjach mam najwięcej energii?
W jakich dziedzinach życia czuję się najlepiej?
Jakie miejsce zajmuję w grupie?
Jakie są moje mocne i słabe strony?
Jak radzić sobie ze stresem?

Klasy drugie – Kim będę?

Celem jest uzyskanie przez uczniów odpowiedzi na pytania:
W jakich dziedzinach życia gospodarczego i społecznego widzę siebie w przyszłości?
Jaki zawód uważam za najbardziej interesujący?
Co według mnie znaczy interesująca praca? Jakie warunki musi spełniać taka praca?
Jakie są popularne, mało znane zawody?
Jakie jest zapotrzebowanie na lokalnym rynku pracy?

Klasy trzecie i czwarte – Co zrobię?

Uczniowie powinni znaleźć odpowiedzi m.in. na pytania:
Czy będę kontynuować naukę po ukończeniu szkoły?
Jaką wybrać szkołę?
A może założę własną firmę?
Może potrzebuję specjalistycznej wiedzy?
Czy nie warto ujrzeć siebie za rok na jakimś kursie?
Gdzie mogę uzyskać pomoc?
Jak przygotować się do rozmowy kwalifikacyjnej?