Galeria

Partnerzy

PGNiG

Studio Format

Academy CISCO

CISCO

Księgarnia Omnibus

ksiegarnia logo

1.REGULAMIN BIBLIOTEKI SZKOLNEJ

 1. Biblioteka służy wszystkim uczniom, nauczycielom i innym pracownikom szkoły.
 2. Wypożyczalnia udostępnia zbiory od września do maja każdego roku szkolnego.
 3. Ze zgromadzonych w bibliotece zbiorów korzystać można:
  • wypożyczając je do domu (lektury szkolne, literatura piękna, książki popularnonaukowe),
  • czytając lub przeglądając na miejscu (księgozbiór podręczny, czasopisma).
 4. Jednorazowo można wypożyczyć jedną książkę na okres dwóch tygodni.
 5. Czytelnik może wypożyczać książki wyłącznie na swoje nazwisko.
 6. Czytelnik odpowiada materialnie za zniszczenie, uszkodzenie, zagubienie książki.
 7. Należy odkupić zagubioną lub zniszczoną książkę, taką
  samą lub wskazaną przez bibliotekarza.
 8. Wypożyczone przez uczniów książki muszą wrócić do biblioteki przed końcem roku szkolnego.
 9. W bibliotece należy zachowywać się cicho.
 10. Nie można do biblioteki wnosić produktów spożywczych ani ich spożywać.
 11. W bibliotece obowiązuje zakaz używania telefonów komórkowych.

 

2.REGULAMIN MULTIMEDIALNEGO CENTRUM INFORMACJI

 1. Z komputerów w bibliotece szkolnej mogą korzystać uczniowie po okazaniu legitymacji szkolnej oraz rodzice i pracownicy ZS40.
 2. Komputery w bibliotece służą do samodzielnego wyszukiwania w celach naukowych, dydaktycznych i edukacyjnych.
 3. Praca przy komputerze możliwa jest po otrzymaniu zgody dyżurującego bibliotekarza.
 4. Przed rozpoczęciem pracy należy wpisać się do zeszytu korzystając z komputera. Wpis ten stanowi jednocześnie zobowiązanie do przestrzegania niniejszego Regulaminu.
 5. Jednorazowo można korzystać z komputera do 30 minut. Istnieje możliwość osobistej rezerwacji komputera wcześniej.
 6. Przy stanowisku komputerowym może znajdować się tylko jedna osoba.
 7. Uczniowie mają prawo do korzystania z komputerów poza swoimi godzinami lekcyjnymi.
 8. Korzystać można tylko z zainstalowanych programów. Zabrania się instalowania innych programów i dokonywania zmian w już istniejących oprogramowaniach.
 9. Nie wolno wykonywać żadnych połączeń technicznych bez zgody bibliotekarza (np. włączać i rozłączać kabli zasilających, wyłączać komputera).
 10. Korzystający z komputerów mają obowiązek szanowania udostępnianego im sprzętu wraz z oprogramowaniem i ponoszą odpowiedzialność za wszelkie straty powstałe z ich winy.
 11. Zabrania się wkładania własnych dyskietek i CD do stacji dysków bez zgody bibliotekarza.
 12. Wyszukane informacje mogą być zapisane na CD lub wydrukowane. W przypadku drukowania użytkownik ponosi koszt wydruku, drukowania dokonuje bibliotekarz.
 13. Wszelkie uszkodzenia lub nieprawidłowości w pracy komputera należy zgłaszać natychmiast bibliotekarzowi.
 14. Przy korzystaniu z komputerów obowiązuje cisza, nie wolno włączać głośnika, jeżeli przeszkadza to pozostałym użytkownikom i czytelnikom
 15. Zakazuje się spożywania posiłków i napojów przy komputerach, nie wolno zostawiać śmieci i nieuporządkowanego stanowiska.
 16. W przypadku nieprzestrzegania przez użytkownika postanowień niniejszego Regulaminu nauczyciel-bibliotekarz ma prawo do natychmiastowego przerwania sesji użytkownika.
 17. Niestosowanie się do Regulaminu powoduje ograniczenie lub pozbawienie prawa do korzystania z komputerów w bibliotece oraz zobowiązuje do naprawienia wyrządzonych szkód.