Galeria

Partnerzy

PGNiG

Studio Format

Academy CISCO

CISCO

Księgarnia Omnibus

ksiegarnia logo

 Zespół Szkół Nr 40 jest publiczną szkołą ponadgimnazjalną i działa z mocy:

 • Ustawa o systemie oświaty z dnia 7 września 1991 r.(Dz.U. z 2004r. Nr 256 poz.2572)  z późniejszymi zmianami;
 • Ustawy o zmianie ustawy o systemie oświaty, ustawy – Karty Nauczyciela ora ustawy  o postępowaniu
  w sprawach nieletnich z dnia 25 lipca 2008r. (Dz.U. z 2008r. Nr 145 poz.917)
 • Rozporządzenie Ministra Edukacji Narodowej z dnia 30 kwietnia 2007 r. w sprawie warunków i sposobu oceniania, klasyfikowania i promowania uczniów i słuchaczy oraz przeprowadzania sprawdzianów
  i egzaminów w szkołach publicznych (Dz.U. z 2007r. Nr 83 poz. 562, Nr 130 poz. 906), zmienione Rozporządzeniem Ministra Edukacji Narodowej z dnia 17 listopada 2010 r.w sprawie warunków i sposobu oceniania, klasyfikowania i promowania uczniów i słuchaczy oraz przeprowadzania sprawdzianów i egzaminów w szkołach publicznych (Dz.U. z 2010r. Nr 228 poz. 1491).
 • Rozporządzenie Ministra Edukacji Narodowej z dnia 21 maja 2001 r. w sprawie ramowych statutów publicznego przedszkola oraz publicznych szkół  (Dz. U. z 2001r. Nr 61 poz.624)z późniejszymi zmianami ( Dz.U z 2002r. Nr 10 poz.96; Dz.U.z 2003r Nr 146 poz.1416; Dz.U z 2004r Nr 66 poz.606;  Dz.U z 2005r. nr 10 poz.75; Dz.U z 2007r Nr 35 poz.22)
 • Rozporządzenie Ministra Edukacji Narodowej z dnia 17 listopada 2010 r. w sprawie zasad udzielania
  i organizacji pomocy- psychologiczno- pedagogicznej w publicznych przedszkolach, szkołach i placówkach oświatowych (Dz.U.2010r. Nr 228 poz.1487)
 • Rozporządzenie Ministra Edukacji Narodowej z dnia 20 lutego 2004 r. w sprawie warunków i trybu przyjmowania uczniów do szkół publicznych oraz przechodzenia z jednych typów szkół do innych (Dz.U. z 2004r. Nr. 26 poz.232), zmienione Rozporządzeniem Ministra Edukacji Narodowej z dnia 20 lutego 2009r. w sprawie warunków i trybu przyjmowania uczniów do szkół publicznych oraz przechodzenia z jednych typów szkół do innych (Dz.U. z 2009r. Nr 31 poz. 208)