Galeria

Partnerzy

PGNiG

Studio Format

Academy CISCO

CISCO

Księgarnia Omnibus

ksiegarnia logo

W Zespole Szkół  Nr 40 w Warszawie prowadzone są następujące rejestry, ewidencje i archiwa:

Nazwa Miejsce przetrzymywania
Księga uczniów sekretariat
Arkusze ocen sekretariat
Protokoły egzaminów dojrzałości sekretariat
Protokoły egzaminów zawodowych sekretariat
Rejestr wydanych świadectw ukończenia, dojrzałości, dyplomów potwierdzających kwalifikacje zawodowe sekretariat
Rejestr wydawanych zaświadczeń sekretariat
Rejestr wydawanych duplikatów sekretariat
Rejestr wypadków uczniów sekretariat
Rejestr wypadków pracowników sekretariat
Teczki osobowe uczniów sekretariat
Dzienniki lekcyjne pokój nauczycielski, sekretariat
Dzienniki zajęć pozalekcyjnych pokój nauczycielski, sekretariat
Ewidencja legitymacji szkolnych sekretariat
Ewidencja pieczęci urzędowych i pieczątek kierownik gospodarczy
Ewidencja zwolnień z wychowania fizycznego sekretariat
Ewidencja czasu pracy kadry
Księga uchwał Rady Pedagogicznej Dyrektor Szkoły
Zarządzenia Dyrektora Szkoły Dyrektor Szkoły
Decyzje Dyrektora Szkoły Dyrektor Szkoły
Listy pracowników kadry
Akta osobowe pracowników kadry
Akta osobowe byłych pracowników kadry
Ewidencja urlopowa Kierownik gospodarczy
Ewidencja chorobowa kadry
Księgi inwentarzowe kierownik gospodarczy